Stokes Farm Free Range Eggs

Stokes Farm free range eggs

local free range eggs from stokes farm Wokingham www.stokesfarm.co.uk

Weight Price Quantity
Medium £1.00
Large £1.60
Extra Large £2.00

Ingredients & Allergens     

egg